30/01/2024

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, 1 de febrer, sessió plenària ordinària

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària ordinària aquest dijous, 1 de febrer. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 

  1. Aprovació de l’acta anterior. PLE 2023/17 ordinari 22/12/2023.
  2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost consolidat de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per a l’any 2024.
  3. Proposta de resolució a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2024, i la seva aprovació definitiva.
  4. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 8661 a la 8939 de l’any 2023 i de la 1 a la 320 de l’any 2024.
  5. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 51 a la 53 de l’any 2023, i de la 1 a la 3 de l’any 2024.
  6. Precs i preguntes.