13/12/2022

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous la sessió plenària ordinària del mes de desembre

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, dia 15, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació d'actes anteriors
  1. Ple 2022/14 ordinari 10/11/2022
  2. Ple 2022/15 extraordinari amb urgència 17/11/2022
  3. Ple 2022/16 extraordinari amb urgència 01/12/2022
 2. Proposta d'aprovació del pla local de joventut 2022-2024
 3. Proposta de ratificació de l'acord de junta de govern local de data 14 de novembre de 2022 de resolució del recurs de reposició presentat per Tandem Wellness SL, mitjançant registre d'entrada núm. Entra-2022-33463
 4. Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per Tandem Wellness SL, mitjançant registre d'entrada núm. Entra-2022-33460
 5. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell de l'any 2021
 6. Bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de diferents expedients dels anys 2021 i 2022
 7. Proposta d'aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors
 8. Donar compte del decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2021
 9. Donar compte de l'informe d'execució trimestral 2022 – 3on trimestre
 10. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (DMT1)
 11. Moció que presenta el grup municipal del PSC per instar al departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya, doti de manera immediata de recursos tècnics i econòmics necessaris, més personal i medis, dedicats als centres educatius amb alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 7224 a 8223 de l'any 2022
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 45 a la 49 de l'any 2022.
 14. Precs i preguntes.