21/03/2024

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària del mes de març

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2024/2 ordinari 23/02/2024
 2. Proposta d'aprovació del pla d'acció municipal 2023-2027
 3. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell
 4. Proposta d'aprovació de la modificació de la composició dels consells de participació
 5. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
 6. Proposta de modificació del règim de periodicitat de les sessions del ple municipal
 7. Proposta de modificació dels estatuts de l'Associació Grup Pesquer Costa Daurada
 8. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de convivència i ús dels espais públics de Calafell
 9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), mitjà propi de la corporació, per a la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur Platja a l'empresa municipal CEMSSA
 10. Proposta d'acord de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023
 11. Proposta expedient 3061/2024 de modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 12. Proposta per aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits segons expedient 2988/2024
 13. Donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2024
 14. Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 1001 a la 2000 de l'any 2024)
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 8 a la 12 de l'any 2024)
 17. Precs i preguntes.

 

 

Més informació