22/11/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres, dia 24, la sessió plenària ordinària del mes de novembre

L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 24, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre. Començarà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 

 1. Aprovació de l’acta anterior. PLE 2023/15 ordinari 27/10/2023.
 2. Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Calafell (PMUS), per als anys 2024-2029.
 3. Modificació, per ampliació, del capital social de la societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) i, en conseqüència, modificació de l’article 5 dels estatuts societaris.
 4. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l'inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 5. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2022 (expedient 8622/2023)
 6. Donar compte del decret 2023-7660 corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2022.
 7. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2023-3r trimestre.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 9. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023, període del 01/07/2003 al 30/09/2023.
 10. Moció que presenta el grup municipal del Partit Populr per a què l’Ajuntament de Calafell i l’empresa municipal CEMSSA incloguin un número de telèfon gratuït per a l’atenció al ciutadà.
 11. Moció per a instar, amb caràcter d’urgència, al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l’Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d’estiu 2023.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7061 a la 7860 de l’any 2023.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 42 a la 46 de l’any 2023.
 14. Precs i preguntes.

 

Més informació