25/10/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres, dia 27, la sessió plenària ordinària del mes d’octubre

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 27, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 

 1. Donar compte del pas i consideració com a regidor no adscrit del senyor Ismael Iglesias Sánchez, membre del grup municipal de Vox.
 2. Aprovació de l’acta anterior. PLE 2023/14 ordinari 22/09/2023.
 3. Proposta d’acird de ratificació del decret d’alcaldia núm 2023/6449 de data 20 de setembre de 2023, sobre el nomenament de representants de la corporació per a formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.
 4. Proposta d’actualització dels consells de participació ciutadana: consell de seguretat i prevenció.
 5. Proposta d’actualització dels consells de participació ciutadana: consell ciutadaà.
 6. Proposta d’actualització dels consells de participació ciutadana: consells de barri,
 7. Proposta d’actualització dels consells de participació ciutadana: consells sectorials.
 8. Proposta d’aprovació del plànol de delimitació de les frances de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
 9. Proposta d’acord de declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal del carrer Sanera, núm 26, de Calafell.
 10. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal.
 11. Proposta d’acord de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 12. Proposta d’aprovació de modificacions pressupostàries per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria (expedient 11187/2023).
 13. Proposta d’aprovació de modificacions pressupostàries per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes (expedient 11196/2023).
 14. Proposta d’acord de  modificció de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Calafell per a l’exercici 2024.
 15. Donar compte del decret d’alcaldia número 2023/6582, de data 25/09/2023, corresponent a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost del 2024.
 16. Moció que presenta el grup municipal de Vox, en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 6381 a la 7060 de l’any 2023.
 18. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 36 a la 41 de l’any 2023.
 19. Precs i preguntes.

 

Més informació