25/04/2024

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres la sessió plenària ordinària del mes d’abril

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres, dia 26, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 

 1. Aprovació actes anteriors: PLE2024/3 ordinari 22/03/2024. PLE2024/4 extraordinari 15/04/2024,
 2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 3. Proposta de modificació de la constitució d’un dret de superfície sobre part de la finca municipal situada entre el carrer Priorat s/n i el carrer Jaume Pallarès 3 de Calafell, per destinar-la a la promoció, construcció i gestió d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible.
 4. Proposta d’aprovació inicial del reglament del projecte de reutilització de llibres i d’innovació educativa.
 5. Proposta expedient 4073/2024 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb baixes.
 6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2023 de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Donar compte del decret d’alcaldia núm 2024/2370, de data 26/03/2024, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2025-2027.
 8. Donar compte de l’informe anual sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense impurtació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2023.
 9. Donar compte de l’informe anual sobre el compliment en matèria de morositat de l’exercici 2023.
 10. Donar compte del decret núm 275/2023, de data 19 de gener, rectificat pel decret núm 394/2023, de data 24 de gener, de resolució de discrepància i aixecament de les objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte de l’aprovació de la continuïtat del contracte de servei de neteja i manteniment del mobiliari i equipaments de les platges per finalització de contracte.
 11. Donar compte al ple del decret del tinent d’alcalde d’Organització Interna i Seguretat núm 2178 de data 20 de març de 2024, de canvi jeràrquic del lloc de treball d’auxiliar administratiu dependent de la regidoria de Seguretat Ciutadana a la unitat administrativa de gestió interna.
 12. Donar compte al ple del decret del tinent d’alcalde d’Organització Interna i Seguretat núm 2179 de data 20 de març de 2024, de canvi jeràrquic del lloc de treball d’auxiliar administratiu dependent de la unitat administrativa de gestió interna a la unitat administrativa de gestió territorial.
 13. Donar compte al ple del decret del tinent d’alcalde d’Organització Interna i Seguretat núm 2177 de data 20 de març, de canvi jeràrquic del lloc de treball d’auxiliar administratiu dependent de la unitat administrativa de gestió territorial a la regidoria de Seguretat Ciutadana.
 14. Moció que presenta el grup municipal de Vox per a la rehabilitació de les fonts, il·luminació i pot de la riera de l’Estat de Calafell.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 2001 a la 2920 de l’any 2024).
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 13 a la 18 de l’any 2024).
 17. Precs i preguntes.

Més informació