15/02/2022

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 17 el ple ordinari del mes de febrer

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 217, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.cat, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Aprovació acta anterior: Ple2022/1 ordinari 20/1/2022.
 3. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2021.
 4. Proposta d’aprovació inicial del reglament regulador del servei de recollida de residus municipals i del servei de neteja viària de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament del Vendrell.
 6. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.
 7. Proposta relativa a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell adoptat pel ple en sessió de 21 d’octubre de 2021.
 8. Proposta relativa als recursos de resposició interposats per UGT i SPC respecte de l’acord del ple de l’Ajuntament de Calafell de 21 d’octubre de 2021, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball consistent en la supressió de quatre llocs de treball dels serveis informàtics de l’Ajuntament.
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2021.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2021.
 11. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.
 12. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal Sumem+Junts, “A Calafell en català, no t’excusis”, moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (de la 8150 a la 8165 de l’any 2021 i de la 1 a la 620 de l’any 2022).
 15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (de la 3 a la 6 de l’any 2022).
 16. Precs i preguntes.

Més informació