19/10/2021

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 21 el ple ordinari del mes d’octubre

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 21, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.cat, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
 3. Ple2021/12 ordinari 16/09/2021
 4. Ple2021/13 extraordinari 30/09/2021
 5. Proposta de declaració de bé immoble d’especial interès o utitlitat municipal i de concessió d’una bonificació del 95% en l’import sobre béns immobles a la finca situada a la carretera del Sanatori 3-5, tituralitat d’Amorroc SL.
 6. Proposta sobre la modificació núm 02/2021 de la plantilla de personal per amortització de les places corresponents a personal funcionari tècnics d’informàtica.
 7. Proposta sobre la modificació de l’actual relació de llocs de treball per supressió dels llocs de treball corresponents al personal tècnic del servei informàtic.
 8. Proposta d’acord sobre la modificació de l’RLLT, per creació o remodelació de llocs de treball directius i singulars per adequació a l’organigrama municipal vigent.
 9. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de renovació de la condició d’àrea amb “mercat d’habitatge tens” per al municipi de Calafell, atorgada inicialment d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
 10. Proposta de ratificació pel ple del decret d’alcaldia núm 2021/6191, de data 5 d’octubre de 2021, de resolució d’aprovació de la liquidació del contracte de neteja viària signat amb Urbaser SA.
 11. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2021/6190, de data 5 d’octubre de 2021, d’aixecar discrepàncies i aprovar continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 12. Proposta expedient 11990/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 13. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2022.
 14. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2021/5906, de data 20/09/2021, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2022.
 15. Donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 6 de setembre de 2021 d’aprovació primera addenda al conveni de col·laboració entre el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.
 16. Donar compte al ple del decret núm 2021/5624, de data 4 de setembre, de resolució definitiva cessió gratuïta d’ús de les embarcacions Cossetana i Samulero a l’entitat sense ànim de lucre associació esportiva Llaguts de Calafell.
 17. Proposta que presenten els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell de moció d’adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques, resultant dels plans d’acció contra el soroll, fases I i II, àrea núm 3 zona est, Barcelona i Tarragona.
 18. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar una comissaria de Mossos i Parc de Bombers que doni servei a Calafell.
 19. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.
 20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5621 a 6021).
 21. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 37 a 40 de 2021.
 22. Precs i preguntes.

 

Més informació