06/09/2018

Les grans xifres del pressupost municipal de Calafell de 2018, al detall

LES PRINCIPALS XIFRES DEL PRESSUPOST 2018

General Ajuntament 47.593.022,75 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros
Empresa municipal CEMSSA 1.878.580,21 euros

TOTAL CONSOLIDAT 49.876.550,53 euros


INGRESSOS 47.593.022,75 euros

I. Impostos directes 35.112.430,40 euros
II. Impostos indirectes 316.835,03 euros
III. Taxes i altres ingressos 8.927.450,70 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.813.978,17 euros
V. Ingressos patrimonials 576.135,61 euros
Total ingressos corrents 41.736.829,91 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 1.016.192,84 euros
Total ingressos de capital 1.016.192,84 euros

Operacions no financeres 42.753.022,75 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 4.700.000 euros
Total ingressos financers 4.840.000 euros


DESPESES 47.593.022,75 euros

I. Despeses de personal 13.172.486,53 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 21.192.599,08 euros
III. Despeses financeres 511.912,97 euros
IV. Transferències corrents 1.309.298,33 euros
Total despeses corrents 36.186.296,91 euros

V. Fons de contingència 211.340,79 euros
VI. Inversions reals 6.087.819,53 euros
VII. Transferències de capital 30.000,00 euros
Total despeses de capital 6.329.160,32 euros

Operacions no financeres 42.515.457,23 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 4.937.565,52 euros
Total despeses financeres 5.077.565,52 euros

 

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric) 2.235.711,43 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 15.313.835,39 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.572.500,38 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 18.634.646,17 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.836.269,38 euros

TOTAL 47.593.022,75 euros

 

LES INVERSIONS, AL DETALL

Rehabilitació patrimoni històric 170.000,00 euros
Equipaments 17.000 euros
Centre cívic Port Segur 1.000,00 euros
Aparcament Clos del Becu 80.000,00 euros
Adequació carrer Principal i Joan Miró 605.397,42 euros
Entorns del Castell 605.358,42 euros
Plaça del carrer de Mar 1.000 euros
Senyalètica biblioteca 20.183,15 euros
Mobiliari biblioteca 171.817,60 euros
Equips per a processos d’informació 58.410,33 euros
Projecte Escola de Música 1.000,00 euros
Mobiliari 3.069,73 euros
Adequació pavelló Joan Ortoll 1.838.778,55 euros
Adequació Mercat Vell 200.000,00 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 60.000,00 euros
Equipaments telecomunicacions 20.000,00 euros
Equips per a processos d’informació 30.000,00 euros
Desenvolupament software 25.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 15.000,00 euros
Mobiliari 500,00 euros
Desenvolupament software 50.000,00 euros
Adequació carrers de Segur 1.193.491,23 euros
Mobiliari urbà 10.000,00 euros
Adequació voreres urbanitzacions 1.000,00 euros
Senyalització viària 1.000,00 euros
Quotes netes d’interessos leasing 10.639,40 euros
Equipaments espai joves 7.000,00 euros
Pla de xoc pluvials 245.418,00 euros
Millora inundabilitat carrer Pescador 132.307,30 euros
Inversió nova edificis 1.000,00 euros
Maquinària, instal·lacions tècnics i utillatge 12.500,00 euros
Mobiliari 15.000,00 euros
Jocs infantils 1.000,00 euros
Equipaments 115.600,00 euros
Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècnics i utillatge 8.000,00 euros
Adequació edificis municipals 1.000,00 euros
Adequació local CEMSSA 33.990,40 euros
Projecte alarmes edificis municipals 1.000,00 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 12.358,95 euros
Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros
Instal·lacions escoles 35.000,00 euros
Mobiliari 1.000,00 euros
Mobiliari urbà 1.000,00 euros
Equipaments 1.000,00 euros
Inversió de reposició escoles 16.200,00 euros
Equips per a processos d’informació 1.000,00 euros
Adequació llar d’avis 56.799,05 euros

TOTAL 6.087.819,53 euros