09/06/2020

Ple ordinari, dijous 11 de juny a les 17 hores, a l’Ajuntament de Calafell

Nova sessió telemàtica en la qual la ciutadania podrà fer preguntes, enviant-les per correu electrònic

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous dia 11, la sessió plenària ordinària del mes de juny Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments.

Tanmateix, perquè els plens vagin recuperant certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.cat.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
2.1. Ple2020/6 ordinari 14/05/2020
2.2. Ple2020/7 extraordinari 28/05/2020
    
3. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per l’atorgament de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.

4. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Núria 23, de Segur de Calafell.

5. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Migjorn 73, urbanització Mas Mel.

6. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Bruc 26, urbanització Bellamar.

7. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Rector Triadó 6, de Segur de Calafell.

8. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Panamà 24, a Segur de Calafell.

9. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de Base Gestió d’Ingressos.

10. Proposta expedient 4662/2020 d’aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes per devolucions d’ingressos pendents de pagament d’exercicis anteriors.

11. Suspensió de diferents apartats de les ordenances fiscals.

12. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 1r trimestre.

13. Donar compte informe de seguiment anjual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2020.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2477 de data 9de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana de l’11 de maig de 2020.

15. Dona compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 2561 de data 15 de maig de 2020, de continuïtat en la represa gradual i segura d’activitats de l’administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2593 de data 16 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i detecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 18 de maig de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2768 de data 22 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 25 de maig de 2020.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP).

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant.

20. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem, de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya.

21. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2480 a 3335).

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (16, 17, 18 i 19).

24. Precs i preguntes.

 

Més informació

Tots els temes del ple (PDF, 3.34 MB)