ERC

Esquerra Republicana de Catalunya

Mocions presentades per aquest grup municipal fins avui

Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la implantació de tarifes especials per a residents a les zones de pagament regulat i anul·lació de la zona taronja creada (PDF, 172.28 KB)

Presentada al ple 21/06/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació amb 9 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, i 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 9 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor de VOX. Amb un resultat d’empat, es procedeix a una segona votació, obtenint el mateix resultat. Desfà l’empat el vot de qualitat l’alcalde, amb el següent acord:

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: ERC

Vots a favor: 9
Vots en contra: 9

Moció per a instar, amb caràcter d'urgència, al govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges, i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament (PDF, 215.36 KB)

Presentada al ple 24/11/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada i per majoria, amb 11 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor de JUNTS; amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors del PP i 1 del regidor de VOX i amb una abstenció del regidor de la CUP, adopta el següent acord:

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb l’adhesió del grup municipal d’Esquerra Republicana, per instar, amb caràcter d'urgència al govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya perquè articulin actuacions de millora per a la defensa del litoral i de les seves platges i es facin càrrec de les despeses sufragades per l'Ajuntament de Calafell a les platges la temporada d'estiu 2023.

Presentada per: ERC, PP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal d’ERC per modificar la ordenança reguladora de l’Impost sobre bens immobles i augmentar la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic (PDF, 117.67 KB)

Presentada al ple 15/09/2022 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 12 vots en contra: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors/es d’ ERC, 1 del regidor de Cs i amb 4 abstencions: 2 regidors/es de SUMEM+ i 2 dels regidors/es de la CUP, no aprova la moció.

Presentada per: ERC

Vots a favor: 3
Vots en contra: 12
Abstencions: 4

Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana, amb les adhesions dels grups municpals de Cs, Sumem+Junts i UAM, i amb una esmena a la totalitat del grup municipal del PSC, a favor de millorar l'actual pla de mobilitat del nucli antic de Cala (PDF, 85.35 KB)

Presentada al ple 15/09/2022 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i amb l’aprovació de l’esmena a la totalitat, amb 12 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 del regidor no adscrit, senyor Javier Álvarez Laperal, 6 vots en contra: 2 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 de la regidora d’UAM, adopta el següent acord:

  1. Generar el debat i els espais de participació oportuns, on tots els veïns de cada nucli puguin dir la seva i participar amb propostes de millora d’aquests plans.
  2. Fer difusió en xarxes socials i la web municipal, per tal de què tothom pugui participar i dir la seva.
  3. Consensuar amb els consells participatius totes les propostes del PMUS i les que puguin sorgir dels processos participatius

Presentada per: ERC, UAM

Vots a favor: 12
Vots en contra: 6

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb les adhesions dels grups municipals d’ERC i SUMEM+JUNTS, per elaborar un protocol davant d’agressions masclistes (PDF, 242.32 KB)

Presentada al ple 18/11/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP-AMUNT i amb 2 abstencions: 1 del regidor de Cs i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Lapera, aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 18
Abstencions: 2

Moció d'adhesió al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona (PDF, 219.29 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC, PSC, UAM

Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb les adhesions dels grups municipals d'UAM, la CUP i SUMEM+JUNTS a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI (PDF, 114.92 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d'ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts , 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d'UAM , 3 dels regidors/es d'ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el següent aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ERC, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal (PDF, 115.59 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ERC

Vots a favor: 21

Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana i el regidor no adscrit,per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya (PDF, 161.29 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ERC

Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb les adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31 (PDF, 111.25 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació,  per unanimitat de la totalitat dels regidors/es presents, aprova íntegrament la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb les adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31.

Presentada per: ERC, UAM

Vots a favor: 20
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Moció que presenta el grup municipal d’ERC, amb l’adhesió del grup municipal d’ECP-ECG, en relació a la malaltia Míldiu (PDF, 339.28 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Aprovada

El ple aprova íntegrament i per unanimitat de la totalitat dels regidors/es presents la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb l’adhesió del grup municipal d’ECP-ECG, en relació a la malaltia Míldiu.

Presentada per: ERC

Vots a favor: 20
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a garantir el dret a l'empadronament i a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrades i les que tenen una situació residencial precària (PDF, 110.96 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM; 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i amb 1 abstencions: 1 abstenció del regidor de Cs, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 7
Vots en contra: 13
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Calafell, amb l’adhesió del grup municipal d’ERC, de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió (PDF, 94.18 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 5 vots a favor: 3 dels regidors/esd’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP i amb 4 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 2 dels regidors/es de Sumen + Junts, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 5
Vots en contra: 12
Abstencions: 4

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts, amb la adhesió del grup municipal d’ERC, per implementar el servei de Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès (PDF, 93.24 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona. El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: ERC, PP, PSC

Vots a favor: 21

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC

Vots a favor: 21

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l'Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem (PDF, 101.81 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d'UAM acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 7
Vots en contra: 12
Abstencions: 2

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: ERC, PP, PSC, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)

Presentada al ple 13/02/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: ERC, PP, PSC, UAM

Vots a favor: 20

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem, PSC, ERC i UAM per a la declaración d’emergència climática (PDF, 177.06 KB)

Presentada al ple 23/01/2020 | Aprovada

El Ple de la corporació amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions dels regidors de Cs, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: ERC, PSC, UAM

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya (PDF, 99.37 KB)

Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 12 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’UAM, 1 abstenció de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: ERC

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i ERC, per l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista (PDF, 137.51 KB)

Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ERC, PP

Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica (PDF, 103.67 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ERC

Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC, En Comú Podem i UAM per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica (PDF, 112.06 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ERC, PSC, UAM

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Proposar el nom de l’1 d’octubre a la plaça situada al c. Sant Pere, davant de les dependències municipals platja (PDF, 94.05 KB)

Presentada al ple 01/10/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, i amb 8 vots en contra: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s 5 dels membres del PSC.

Presentada per: CUP, ERC

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP, ERC, PP, PSC, UAM

Més informació

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.