20/09/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària del mes de setembre

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovar actes anteriors. PLE2023/12 ordinari 28/07/2023. PLE2023/13 extraordinari amb urgència 18/09/2023.
 2. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari d’un vehicle de titularitat municipal.
 3. Facultar el regidor de Medi Ambient i Via Pública per a la signatura del conveni de delegació de competències del servei de deixalleria al consell comarcal, aprovat per acord del ple de 20 d’abril de 2023.
 4. Modificació de l’article 23 de l’acord regualdor de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Modificació de l’article 23 del conveni col·lectiu del personal del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
 6. Donar compte del decret d’alcaldia 6353 de 13 de setembre de constitución de les àrees de tinents d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els i les tinents d’alcalde i regidors i regidores de l’Ajuntament.
 7. Donar compte del decret d’alcaldia 6049/2023 de 18 de setembre de delegacions de l’alcalde a la junta de govern local.
 8. Donar compte informe d’execució trimestral 2023 – 2n trimestre.
 9. Donar compte informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al segon trimestre de l’exercici 2023, període del 01/04/2023 al 30/06/2023.
 10. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2023, període del 01/04/2023 al 30/06/2023.
 11. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per a fomentar la implantació de camins escolars segurs a Calafell.
 12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per a la creació d’una regidoria antiokupacions.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 5101 a la 6380 de l’any 2023.
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local, des del darrer ple de la corporació, de la 27 a la 35 de l’any 2023.
 15. Precs i preguntes.

Més informació