12/07/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 14, el ple ordinari del mes de juliol

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 14, el ple ordinari del mes de juliol. Torna a ser una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja.

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de les actes anteriors. PLE2022/8 ordinari 16/06/2022. PLE2022/9 extraordinari amb urgència 28/06/2022.
 2. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança 5.3, reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis del centre de recuperació i adopció de gossos i del centre de recuperació felí de Calafell.
 3. Proposta d’expedient de modificació pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Proposta de ratificació de decret d’alcaldia 2022/3510, de data 20 de maig de 2022, d’aixecament de discrepàncies i aprovació de la continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 5. Resolució d’al·legacions i d’aprovació de la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió paralitzada a conseqüència de la covid-19 i les mesures adoptades per combatre’l.
 6. Proposta de resolució de la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic dels exercicis 2021, 2022 i 2023 de la concessió de servei públic d’explotació del Vilarenc Aqua.
 7. Proposta de resolució de la petició efectuada per l’empresa Tandem Wellness, SL, en relació a la concessió de la gestió del servei públic de la zona esportiva municipal Vilarenc Aqua.
 8. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2023.
 9. Donar compte de l’acord de la junta de govern local del dia 20 de juny de 2022, corresponent a la modificació de preus públics de l’ordenança fiscal 4.8, preus públics per servei de cultura i ensenyament (4.8.1 escoles bressol municipals), pel que fa l’apartat de “Descomptes” per finançar la gratuïtat que té per a les famílies l’escolarització d’infants a I2 a les llars d’infants.
 10. Donar compte de les liquidacions dels diversos contractes programa amb CEMSSA.
 11. Donar compte de l’informe de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal relatiu als tractaments efectuats a l’Ajuntament de Calafell - actualització 2021.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 3945 a 4505 de l’any 2022.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 24 a la 27 de l’any 2022.
 14. Precs i preguntes.

Més informació