13/09/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 15, el ple ordinari del mes de setembre

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 15, el ple ordinari del mes de setembre. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 • Aprovació actes anteriors: ple 2022/10 ordinari, 14/07/2022; i ple 2022/11 extraordinari amb urgència 26/07/2022.
 • Proposta d’adjudicació del concurs públic per a la constitució d’un dret de superfície sobre part de la finca municipal situada entre el carrer Priorat s/n i el carrer Jaume Pallarés número 3, de Calafell, per a destinar-la a la promoció de protecció oficial en règim de lloguer assequible.
 • Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, expedient 4725/2022.
 • Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres respecte diferents expedients dels anys 2021 i 2022.
 • Proposta d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021/6878. 2021/8255, 2021/12551, 2021/ 12553, 2021/12554, 2021/ 12555, 2021/12556, 2021/14387, 2021/14413, 2022/1381, 2022/1401, 2022/1941 i 2022/8182.
 • Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions als establiments de Calafell, com a conseqüència de la utilització dels vals de descompte de la campanya “Bons Calafell”.
 • Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2023.
 • Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2022 – segon trimestre.
 • Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2022.
 • Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2022, d’acord amb la llei número 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 • Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana a favor de millorar l’actual pla de mobilitat del nucli antic de Calafell i el de Segur de Calafell.
 • Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per modificar l’ordenança reguladora de l’impost sobre bens immobles i augmentar la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic.
 • Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 4506 a 5985 de l’any 2022.
 • Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 28 a la 35 de l’any 2022.
 • Precs i preguntes.

Més informació