25/06/2020

Totes les mesures vigents en matèria d’habitatge per a persones i famílies afectades per la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament ofereix un servei d’informació per resoldre dubtes i ajudar a fer els tràmits

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat un resum de les mesures que s’han posat en marxa i continuen vigents en matèria d’habitatge, per a les persones i  famílies que han vist minvats els seus ingressos pels efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i tenen dificultats per pagar les quotes del lloguer o la hipoteca del seu habitatge habitual.

Recordeu que l’Ajuntament de #Calafell ha activat una bústia electrònica per atendre preguntes i resoldre dubtes sobre els ajuts que existeixen, inclosos els d’habitatge. Escriviu a infoajutsbenestar@calafell.cat i us contestaran.

1. Mesures  per garantir la continuïtat del contracte

Pròrroga automàtica del contracte de lloguer per un màxim de 6 mesos.

Possibilitat de sol·licitar l’ajornament del pagament del lloguer. Per habitatges propietat d’un petit propietari.

En cas de viure en un habitatge administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no caldrà fer la petició de moratòria atès que la Generalitat ja es va avançar suspenent la facturació de tots els habitatges que administra. Els rebuts es prorratejaran durant els mesos següents.

En cas que el propietari sigui un gran tenidor, estan obligats a oferir una de les següents opcions a les persones i famílies que tinguin dificultats per pagar el lloguer:

a) Moratòria d’un màxim de 4 mensualitats que es fraccionaran en els següents 3 anys

b) Reducció d’un 50% de la renda de lloguer per un màxim de 4 mesos.

En cas de dificultats pel pagament de la hipoteca:

a) Es pot sol·licitar a l’entitat bancària un ajornament sense interessos. Es pot sol·licitar fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

b) No significa la condonació o perdó dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament del seu pagament.

 
2. Ajuts econòmics

Microcrèdits

Els concedeixen les entitats bancàries i estan avalats per l’Estat. Podran cobrir el 100% de l’import del lloguer (amb un màxim de 900 euros/mes) durant 6 mensualitats. El termini d’amortització és de 6 anys, ampliable a 4 anys més. 0% d’interès. Crèdit màxim de 5.400 euros.

Ajuts al lloguer específics Covid-19 (no confondre amb els que gestiona habitualment l’AHC).

Es pot fer servir per a:

a) El pagament total o parcial de la renda de lloguer, d'aquelles persones que tinguin problemes transitoris de pagament.

b) La cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, per a la seva devolució.

És per causes sobrevingudes per la Covid-19, per tant s’ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

L’import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de de 900 euros mensuals. Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, són les següents:

Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.

Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.

Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.

Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.

Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals

L’ajut es pot concedir per un termini màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020.

Es pot sol·licitar des del 19 de maig fins al 30 de setembre de 2020, preferentment, de forma telemàtica.


3. Moratòria desnonaments

Si hi ha  data de llançament, cal acreditar la situació de vulnerabilitat al jutjat, i el Lletrat de l’Administració de Justícia ha de comunicar-ho als Serveis Socials competents, per tal que es pronunciïn al respecte i proposin les mesures de protecció social necessàries. A partir d’aquest moment, s’iniciarà la suspensió extraordinària del llançament.

Si el llançament no estigués assenyalat, per no haver transcorregut el termini de 10 dies per desallotjar l’habitatge, per pagar el que es deu, per comparèixer i formular oposició, o per no haver-se celebrat la vista, es suspendrà aquest termini o la vista fins que s’adoptin les mesures que estableixin els Serveis Socials, amb un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor l’estat d’alarma.

Més informació

Més informació (PDF, 390.78 KB)