10/03/2022

Dimarts 15 de març, l’Ajuntament tornarà a celebrar un ple presencial

Dos anys després de l’inici de la pandèmia, les sessions tornen a la sala de plens i amb públic

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dimarts vinent, dia 15, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de mar. Serà el primer ple presencial, amb regidors i públic a la sala, que es fa des que va començar la pandèmia, ara fa dos anys clavats.

L’últim ple presencial va celebrar-se el dijous 12 de març de 2020. Dos dies després es va declarar l’estat d’alarma i el confinament domiciliari. Aquell divendres, l’Ajuntament ja va enviar el personal a casa i es va organitzar a corre-cuita per poder continuar funcionant en aquelles circumstàncies. El primer ple telemàtic va ser el 2 d’abril. Per aquesta via, s’han celebrat 31 sessions.

De la sessió d’aquest 15 de març se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming, però ja amb imatges de la sala de plens. A més, es recupera també la possibilitat que la ciutadania faci preguntes in situ al final de la sessió.


L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació acta anterior: Ple2022/2 ordinari 17/02/2022.
 2. Proposta d’aprovació de protocol del projecte de reutilització de llires i innovació educativa, per al curs 2022-2023.
 3. Proposta d’aprovació de la carta de serveis de l’Ajuntament.
 4. Proposta relativa al recurs de reposició interposat per CCOO respecte de l’acord del ple de l’Ajuntament de Calafell de 21 d’octubre de 2021, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball consistent en la supressió de quatre llocs de treball dels serveis informàtics de l’Ajuntament.
 5. Proposta d’aprovació de la licitació pública per a la constitució d’un dret de superfície sobre part de la finca municipal situada entre el carrer Priorat s/n i el carrer Jaume Pallarès 3 de Calafell, per destinar-la a la promoció, construcció i gestió d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible.
 6. Proposta de resolució d’adhesió genèrica de l’Ajuntament de Calafell a la central de contractació de l’Estat.
 7. Proposta de ratificació pel ple del decret d’alcaldia 2022/689, de data 10 de febrer de 2022: Resolució sobre la petició presentada pel senyor Lluís Montes Solís a fi de suspendre l’execució de l’acord del ple de l’Ajuntament de Calafell de data 18 de novembre de 2021 de revocació de la concessió de la parada del Mercat de Calafell P-21-22, dipòsit D14 i magantzem M13. S1 i S2, a la senyora María José Montes Solís.
 8. Proposta de resolució de la petició de rectificació d’errada formulada per l’empresa Tandem Wellness SL.
 9. Aprovació inicial del pressupost de la corporació de la societat municipal CEMSSA per a l’any 2022.
 10. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla del personal sl servei de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2022.
 11. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 1.4, reguladora de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 12. Donar compte del decret d’alcaldia 2022/563, de data 3 de febrer de 2022, d’aixecar discrepàncies i aprovar continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 13. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 - 4t trimestre.
 14. Donar compte decret 2021/7733, de data 3 de desembre de 2021, referent la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 1142_21, referent a la contractació del subministrament de diferents punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (de la 621 a la 1020).
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local (de la 7 a la 9 de l’any 2022).
 17. Precs i preguntes.

Més informació