03/05/2024

Obertes les inscripcions per al transport escolar de Calafell del curs 2024-2025

Podran fer-se, telemàticament o de forma presencial, fins al 2 de juliol

Ja són obertes les inscripcions per al servei de transport escolar de Calafell per al curs 2024-2025. El tràmit podrà fer-se fins al proper 2 de juliol, tant de forma telemàtica com presencial, en aquest darrer cas a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

Per al curs 2024-2025, l’oferta de viatges per a cada usuari és de dos viatges per usuari i dia. És a dir, s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici i de finalització de les classes. Els criteris i sistema de selecció places són els mateixos que el curs anterior.

Veure línies i parades

Termini de presentació de sol·licituds per al curs 2024-2025: del 2 de maig al 2 de juliol de 2024. Els criteris i sistema de selecció places de transport escolar curs 2024-2025, és la mateixa que el curs anterior.

El tràmit es pot fer:

Documentació que cal aportar en el moment de fer la sol·licitud

Usuaris del servei de transport escolar del curs anterior (2023-2024):

 • En cas que no hi hagi cap canvi en les situacions personals o dades bancàries, no caldrà aportar cap mena de documentació, encara que és obligatori fer la corresponent sol·licitud per a l’any escolar 2024-2025 i la declaració de responsabilitat signada.

Nous usuaris:

Cal aportar la següent documentació (la manca de la documentació requerida significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud):

 • DNI/NIE d’ambdós progenitors o tutor/a legal del menor.
 • Sentència de divorci, conveni regulador o altres convenis o acords legalment establerts, si és el cas.
 • Llibre de família o DNI de l’alumne/a.
 • Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per l’entitat bancària.
  • En el cas de sol·licitants que només tinguin passaport, hauran de presentar una autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.
 • Autorització per a l’entrega i recollida de l’alumne/a degudament emplenada i signada, juntament amb el document d’identitat de la persona autoritzada per a l’entrega i recollida de l’alumne/a.
 • Declaració de responsabilitat signada.
 • Autorització de la representació.
 • Document d’identitat de la persona representant.

Pagament dels rebuts en cas d’obtenir plaça al transport escolar

El no pagament del servei podrà suposar la pèrdua de la condició d’usuari en cas que s’acumulin deutes per dos mesos o més, de manera contínua o discontínua, prèvia audiència amb l’interessat.

Es recorda l’obligació de ser al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l’any escolar anterior 2023-2024, per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per l’any 2024-2025, en el moment de fer la sol·licitud, la falta de pagament de cap mes del curs 2023-2024 significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud i l’anul·lació de la mateixa.

Per l’any escolar 2024-2025, l’oferta de viatges per cada usuari és de dos viatges per usuari i dia, és a dir, solament s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici de les classes i la finalització de les mateixes.